French version selectionnée English version Spanish version

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - VES 2021

9 sept. 2021
University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh (Vietnam)

http://vesvn.sciencesconf.org

Hội nghị Giáo dục Việt Nam - VES 2021 tập trung vào chủ đề "Giáo dục Đại học thích ứng với khủng hoảng". Chúng tôi hi vọng sẽ mở ra một không gian học thuật cho những nghiên cứu về khủng hoảng, thảo luận về khả năng thích ứng với khủng hoảng, cũng như đề xuất chính sách, giải pháp hay định hướng chuyển đổi cho giáo dục đại học. VES 2021 focuses on the theme "Higher Education's Adaptation to Crises". VES 2021 creates an academic space for discussion, research and policy consultation on approaches to crisis adaptation in higher education.
Discipline scientifique : Sciences de l'Homme et Société

Lieu de la conférence
Personnes connectées : 153 |  Contact |  À propos |  RSS
Sitemap